Partecipa a SiniscolaNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Su “Sordadu Nangu” de Larentu Pusceddu

Condividi su:

Nch'at coladu unu sèculu dae su comintzu de su primu cunflitu mundiale, un'isperdìtziu chi nch'at mandadu a s'àteru mundu unu fiotu de giòvanos pro una punna chi no lis aparteniat. Una gherra chi est istada su resurtu de s'egoismu de sas classes dominantes europeas e chi at produidu contradditziones prus mannas e prus graes chi agatamus iscritas in sos libros de istòria. Pro s'ocasione Condaghes at torradu a imprentare (in versione e-book) “Sordadu Nangu, de gherra e de amore”, libru (essidu pro sa prima bia in su 2011 pro sa collana “Paberiles”) de Larentu Pusceddu, iscritore oroteddesu residente in Thiniscole dae su 1973.

Su libru s'aberit cun s'ammentu de Nangu (Giovanni Angelo Ortu, a s'anafgrafe) pro mèdiu de su biàgiu de s'amore suo, Caterina Bertelli, conca a Tiddorai. Manu manu chi Caterina bidet, dae sa nae, s'ìsula acurtziende·si, manu manu chi sos ogros suos sunt cara a su paesàgiu gadduresu e baroniesu, in sos meledos e in sas emotziones de sa pitzoca si faghent logu sos contos de Nangu in pitzu de sos colores e de sos nuscos de su logu e de sa festa de Santu Galistru, ma finas de sas melodias poèticas de sos improvisadores de Sardigna. Su biàgiu, s'arrivu a su bighinadu de Ladorzu, sa connoschèntzia de tzia Taniella, de tziu Juanne Batista, de Pepe, Bore e Nanna, ponent deretu su letore in s'ambiente massajinu de Nangu e de àteros giòvanos divènnidos sordados a mala gana.

Nangu nch'intrat che a protagonista deretu dae su segundu capìtulu. Nche colant in cussas pàginas sos tres annos in su fronte paris cun Marrudu «pastore bardaneri baroniesu» chi «si moviat lestru che crabolu», cun su paesanu suo Gregu, segudadu dae una balla chi li fiat intrada in paneri e essida dae buca, cun Nanni Zene mortu in bratzos suos e àteros sordados. «Sos de sa leva de su 99 arribados a su fronte – leghimus in su libru - fiant totu male bestidos, famidos e ballende∙si dae su fritu». A fiotu sos mortos e sos mutilados («ruiant a muntones») pro more de «un’omineddu (su Re, Ndr) de pagu ispera» chi aiat «su podere de mandare mìgias de giòvanos a mòrrere in gherra, sena chi nd’aerent ischidu sos motivos beros». In su romanzu s'intrèverant sos acadessimentos de su cunflitu: dae sa disfata de Caporetto a s'agabbu de sa gherra cando, a Nangu, «una balla austrìaca a s’impensada, l’aiat abertu s’anca manca» faghende·lu rùere «a su chirru de sa ferida, che porcabru acanargiadu in cassas rebestas».

Dae su de tres capìtulos comintzat sa narratzione de s'amore cun Caterina, crotzerossina «de una bellesa chi lughiat in s’iscuru». Intre sas suferèntzias tìpicas de sos ispidales de campu e sos momentos de intimidade, su romanzu curret finas a s'ùrtimu respiru de Nangu cajonadu dae una cangrena inghiriada dae bisos bonos e malos.

Su libru nos ponet a meledare in contu de sos orrores de sa gherra in unu momentu in ue issa torrat a cumpàrrere in Europa (in sos chirros orientales, intre Ucràina e Rùssia), ma finas in contu de sa possibilidade, manna, de àere una literadura in sardu, aina chi podet èssere a beru de giudu pro s'emantzipatzione de sa limba nostra a cada livellu.

Condividi su:

Seguici su Facebook